soz

Повідомлення про проведення 23.04.2019 річних (чергових) загальних зборів


 

Дата розміщення повідомлення: 20.03.2019  17:15

Файли для завантаження:

Объявление о собрании Фармация 23.04.2019.doc

Объявление о собрании Фармация 23.04.2019.p7s

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ», код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: 65026, м.Одеса, вул. Жуковського, 20 (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2019 року о 12.00 за місцем: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід з двору). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 11.00 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 17 квітня 2019 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.                                        

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Мала Олена Валентинівна, Мельниченко Наталія Олександрівна,Тунеля Олена Вікторівна — члени лічильної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році та його затвердження.

Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 рік.

3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік та його затвердження.

Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році та його затвердження.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

Проект рішення: прибуток Товариства за 2018 рік залишити нерозподіленим.

8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, зокрема, що вимоги статті 65 Закону України “Про акціонерні товариства” не поширюються на Товариство. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.farmacia.in.ua.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, 3-й поверх, кімната № 4. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Ліпкіна А.Н. Довідки за телефоном (048) 720-51-62. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 392 157. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 345 161.                              

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2018

Попередній 2017

Усього активів

204 272

379280

Основні засоби (за залишковою вартістю)

49 606

56862

Запаси

37 758

135598

Сумарна дебіторська заборгованість

8 450

69800

Гроші та їх еквіваленти

             39 558

88897

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

63 828

115590

Власний капітал

66 051

117813

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1961

1961

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

               64 699

110013

Поточні зобов'язання і забезпечення

73 553

147115

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

21 909

28927

Середньорічна кількість акцій (шт.)

392157

392157

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

56

74

Затверджено Наглядовою радою Товариства

Підписка на розсилку новин. Дізнавайтеся все першими!


 • apivita.png
 • aven.png
 • bioderma.png
 • caudalie.png
 • dry dry.png
 • dr_redis.png
 • eucerin.png
 • farmak.png
 • gerber.png
 • henkel.png
 • jonson.png
 • krka.png
 • lacalut.png
 • lierac.png
 • linex.png
 • medihronal.png
 • naturasiberica.png
 • nestle.png
 • persen.png
 • sanofi.png