soz

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2017 рiк


Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Лiпкiна А.Н.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Аптечна мережа "Фармацiя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22447055
4. Місцезнаходження
Одеська , Приморський, 65026, Одеса, Жуковського, 20
5. Міжміський код, телефон та факс
(048) 720-51-42 (048) 720-51-43
6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 81 (2834)   27.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.farmacia.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду X
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
За звiтний перiод Товариство не приймало участi в створеннi нових юридичних осiб. Товариство не входить до складу асоцiацiї, корпорацiї, консорцiумiв, концернiв та iнших об'єднань за галузевим, територiальним та iншими принципами, послугами рейтингового агенства не користується, тому, що в своєму статутному фондi не має державної частки, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. Осiб (фiзичних), яки мають 10% акцiй в Товариствi немає. Випуска облiгацiй, похiдних ЦП, а також iнших цiнних паперiв не було. Протягом звiтного перiоду здiйснено обов'язковий викуп акцiй власного випуску. Дивiденди за звiтний перiод Товариством не нараховувались. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, тому що Товариство має бездокументарну форму iснування цiнних паперiв. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому не розкриває iнформацiю вiдповiдно до таблиць, що мiстяться у роздiлах, "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї". Iнформацiї про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв третьою особою не надається, у зв'язку з вiдсутнiстю випуску емiтентом боргових цiнних паперiв. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається в зв'язку з його вiдсутнiстю. Звiт про корпоративне управлiння щодо дiяльностi фiнансової установи не надається оскiльки Товариство не є фiнансовою установою. Фiнансова звiтнiсть емiтента є консолiдованою та складена за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Аптечна мережа "Фармацiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 381112
3. Дата проведення державної реєстрації
29.09.1997
4. Територія (область)
Одеська
5. Статутний капітал (грн)
1960785
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
463
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
21.20 виробництво фармацевтичних препартаiв i матерiалiв
47.73 роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах
86.22 спецiалiзована медична практика
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння ПАТ "АМ "Фармацiя" (далi-Товариство) є Загальнi збори акцiонерiв (далi-Загальнi збори), Наглядова рада та Генеральний директор. Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства. У Загальних зборах мають право брати участь усi його акцiонери незалежно вiд кiлькостi та типу акцiй, що їм належать. Загальнi збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради та/або Генерального директора. Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом Товариства контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, серед яких Голова та члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк до наступних рiчних зборiв Товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Генеральний директор є виконавчим органом Товариства. Генеральний директор Товариства, у межах своєї компетенцiї, здiйснює управлiння дiяльнiстю Товариства, представляє Товариство перед контрагентами в Українi та за її межами, у рамках наданих йому повноважень, розпоряджається майном Товариства, вчиняє угоди та iншi юридичнi акти, без доручення дiє вiд iменi Товариства в усiх органах (пiдприємствах, органiзацiях, установах), у тому числi вчиняє дiї, визначенi п. 7.36. та п. 7.37. Статуту Товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства є контролюючим органом. Ревiзiйна комiсiя є колегiальним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами у кiлькостi 2 (двох) членiв. Обрання Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому чинним законодавством. Ревiзiйна комiсiя в межах власних повноважень проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результататми року та спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ АБ "Пiвденний"
2) МФО банку
328209
3) поточний рахунок
26009010040054
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ АБ "Пiвденний"
5) МФО банку
328209
6) поточний рахунок
26009010040054

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Виробництво лiкарських засобiв, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами 598570 АВ 03.05.2012 Державна служба України з лiкарських засобiв Необмежена
Опис Лiцензiя безстрокова
 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаряДата призначення особи на посаду корпоративного секретаряПрізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаряКонтактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1234
01.03.2005 12.10.2016 Рогачевська Вiкторiя Володимирiвна (048)720-51-62,
Опис Досвiд роботи на посадi корпоративного секретаря 1 рiк. Попереднє мiсце роботи - головний спецiалiст вiддiлу юридичного забезпечення департаменту працi та соцiальної поiлтики Одеської мiської ради. Судимостi не має.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаІдентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Виконком Одеської обласної Ради народних депутатiв 25042882 65032Україна м. Одеса проспект Шевченка, 4 85
Одеське управлiння Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв 13901271 65107Україна м. Одеса Канатна, 83 5
Одеське обласне управлiння Пенсiйного фонду України 20987385 65107Україна м. Одеса Канатна, 83 5
Акцiонерне фiнансово-iнвестицiйне товариство "Фонд" 13885709 65023Україна м. Одеса Пушкiнська, 68 5
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiпкiна Алла Наумiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2618301523
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Фармацiя", директор комерцiйного департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2011 30.06.2020
9) Опис
Генеральний директор Товариства, у межах своєї компетенцiї та наданих повноважень, здiйснює управлiння дiяльнiстю Товариства, представляє Товариство перед контрагентами в Українi та за її межами, розпоряджається майном Товариства, вчиняє угоди i iншi юридичнi дiї, без доручення дiє вiд iменi Товариства в усiх органах (пiдприємствах, органiзацiяї, установах), у тому числi вчиняє дiї, визначенi п. 7.36. та п. 7.37. Статуту Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Посадова особа обiймає посаду директора комерцiйного департаменту ТОВ "Аптека Гаєвського" (65023, м. Одеса, вул. Нiжинська, 65). Судимостi не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полякова Тетяна Євгенiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2278411709
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Авiа-про", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.04.2016 безстроково
9) Опис
Основнi обов'язки та повноваження головного бухгалтера Товариства полягають у здiйсненнi органiзацiї бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi i контроль за дбайливим використанням матерiальних, трудових i фiнансвоих ресурсiв та збереженням власностi пiдприємства, здiйсненнi формування вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкової полiтики виходячи iз структури i особливостей дiяльностi пiдприємства, проведеннi роботи з пiдготовки i ухвалення робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi використовуються для оформлення господарських операцiй, по яких не передбачено типовi форми, а також забезпечення порядку проведення iнвентризацiй, контроль за проведенням господарських операцiй, дотриманням технологiй обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу, забезпеченням рацiональної органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi пiдприємства на пiдставi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i використаннi сучасних засобiв i iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формуваннi i своєчасному представленнi повної й достовiрної бухгалтерської iнформацiї пiдприємства, його майнового стану, доходiв та витрат. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Судимостi не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойченко Ганна Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
3036001168
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Компанiя з управлiння актиками "Теком ессет менеджмент", економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2017 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Голови Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами, зокрема: 1) планування та органiзацiя її роботи; 2) скликання засiдання Наглядової ради та головування на них; 3) пропонування Наглядовiй радi кандидатури для обрання Корпоративного секретаря; 4) пiдписання вiд iменi Товариства трудового догвору (контракту) з Генеральним директором Товариства, а також трудового/цивiльно-правового договору з членом ревiзiйної комiсiї та трудового/цивiльно-правового договору щодо виконання повноважень Корпоративного секретаря; 5) виконання iнших повноважень, передбачених чинним законодавством. Винагороду не отримувала. Працює у ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Теком ессет менеджмент" (65005, м. Одеса, вул. Михайлiвська, 44) на посадi економiста. Судимостi не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Афанасьєва Наталя Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2740212101
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Юртал", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2017 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Працює у ТОВ "Юртал" (65014, м. Одеса, пров. Сабанський, 4а, оф. 1) на посадi директора. Винагороди не отримувала. Судимостi не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вєлкова Свiтлана Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2631807462
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Фiнпрод", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2017 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами. Працює у ТОВ "Фiнпрод" (65005, м. Одеса, вул. Михайлiвська, 44) головний бухгалтер. Винагороди не отримувала. Судимостi не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Турмис Галина Валерiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
2646002945
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2007 року директор фiнансово-економiчного департаменту ПАТ "АМ "Фармацiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2017 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Посадова особа обiймає посаду директора ТОВ "Аптека Гаєвського" (65023, м. Одеса, вул. Нiжинська, 65). Винагороду не отримувала. Судимостi не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дiдух Сергiй Мирославович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
3076220952
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Теком ессет менеджмент", аналiтик
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.08.2017 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Посадова особа обiймає посаду начальника вiддiлу проектного управлiння ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Теком ессет менеджмент" (65005, м. Одеса, вул. Михайлiвська, 44). Винагороду не отримував. Судимостi не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
Генеральний директор Лiпкiна Алла Наумiвна 2618301523 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Полякова Тетяна Євгенiвна 2278411709 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Бойченко Ганна Анатолiївна 3036001168 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Афанасьєва Наталя Вiкторiвна 2740212101 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Вєлкова Свiтлана Миколаївна 2631807462 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Дiдух Сергiй Мирославович 3076220952 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Турмис Галина Валерiївна 2646002945 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи*МісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
ТОВ "Фiнфарм" 34320884 65005 Україна Одеська Малиновський Одеса Михайлiвська, 44 162786 41.510415 162786 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Немає 0 0 0 0
Усього 162786 41.510415 162786 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 20.04.2017
Кворум зборів** 87.92
Опис 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
2. Звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та його затвердження. 3. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2016 рiк та його затвердження. 4. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016 роцi та його затвердження. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства. 
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
8. Про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. 9. Про змiну найменування Товариства. 
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Генерального директора Товариства. 11. Внесення змiн до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, надання повноважень щодо пiдписання та державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї. 12. Внесення змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 13. Затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 14. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 1) Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
По першому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв Ковальчука С.В., який запропонував обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi 3-х осiб: Мала Олена Валентинiвна, Єфiмов Микита Валерiйович, Тунеля Олена Вiкторiвна - члени лiчильної комiсiї. Припинити повноваження членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв пiсля оголошення Головою загальних зборiв повiдомлення про закриття Загальних зборiв. Питання винесено на голосування. Питання, поставлене на голосування: обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi 3-х осiб: Мала Олена Валентинiвна, Єфiмов Микита Валерiйович, Тунеля Олена Вiкторiвна - члени лiчильної комiсiї. Припинити повноваження членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв пiсля оголошення Головою загальних зборiв повiдомлення про закриття Загальних зборiв. Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 1-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 303 321 голосiв, 100,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято одноголосно. Рiшення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного: 
Склад Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
Мала Олена Валентинiвна - член лiчильної комiсiї, 
Єфiмов Микита Валерiйович - член лiчильної комiсiї, 
Тунеля Олена Вiкторiвна - член лiчильної комiсiї. 
Повноваження членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв припиняються пiсля оголошення Головою загальних зборiв повiдомлення про закриття Загальних зборiв.
Лiчильна комiсiя приступає до виконання своїх обов’язкiв. 
2) По другому питанню порядку денного слухали Генерального директора Товариства Лiпкiну А.Н. зi звiтом виконавчого органу Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. Слухали запитання учасникiв Загальних зборiв щодо перспектив виплати дивiдендiв за акцiями Товариства та вiдповiдi доповiдача на поставленi запитання. 
Слухали пропозицiю голови Загальних зборiв затвердити звiт виконавчого органу Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ. Питання, поставлене на голосування: затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2016 р.
Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 2-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 303 321 голосiв, 100,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення прийняте загальними зборами з 2-го питання порядку денного: 
Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2016 р.
3) По третьому питанню порядку денного слухали члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Турмис Г.В., яка оголосила звiт про пiдсумки контрольної дiяльностi ревiзiйної комiсiї Товариства у 2016 роцi, висновок ревiзiйної комiсiї по звiту та балансу Товариства з визнанням дiяльностi Товариства у 2016 роцi задовiльною та пропозицiю баланс за 2016 рiк та звiт про дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi затвердити. Слухали пропозицiю голови Загальних зборiв затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.
Питання, поставлене на голосування: затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 3-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 303 321 голосiв, 100,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення прийняте Загальними зборами з 3-го питання порядку денного: 
Затвердити звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
4) По четвертому питанню порядку денного слухали члена Наглядової ради Товариства Афанасьєву Н.В., яка оголосила звiт про пiдсумки дiяльностi Наглядової ради Товариства у 2016 роцi, основнi стратегiчнi завдання пiдприємства на майбутнє, пропозицiю - визнати дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi в цiлому задовiльною та направленою на досягнення мети Товариства. Слухали пропозицiю голови Загальних зборiв затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi. ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ. Питання, поставлене на голосування: затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi. Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 4-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 303 321 голосiв, 100,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення прийняте Загальними зборами з 4-го питання порядку денного: 
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi.
5) По п’ятому питанню порядку денного слухали пропозицiю голови Загальних зборiв - визнати роботу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Генерального директора Товариства у звiтному перiодi задовiльною.
ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ. Питання, поставлене на голосування: визнати роботу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Генерального директора Товариства у звiтному перiодi задовiльною.
Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 5-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 303 321 голосiв, 100,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного: 
Визнати роботу Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Генерального директора Товариства у звiтному перiодi задовiльною.
6) По шостому питанню порядку денного слухали головного бухгалтера Товариства Полякову Тетяну Євгенiвну, яка оголосила основнi показники балансу та звiту про фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк та пропозицiю голови Загальних зборiв - затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ. Питання, поставлене на голосування: затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 6-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 303 321 голосiв, 100,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного: 
Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
7) По сьомому питанню порядку денного слухали пропозицiю голови Загальних зборiв - прибуток Товариства за 2016 рiк залишити нерозподiленим. ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.
Питання, поставлене на голосування: прибуток Товариства за 2016 рiк залишити нерозподiленим. 
Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 7-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 303 321 голосiв, 100,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного: 
Прибуток Товариства за 2016 рiк залишити нерозподiленим. 
8) По восьмому питанню порядку денного слухали Тунеля О.В. про необхiднiсть приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства та її пропозицiю - прийняти рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та визначити тип Товариства - приватне акцiонерне товариство. Слухали повiдомлення, що вiдповiдно до вимог статей 68 та 69 Закону України “Про акцiонернi товариства” акцiонери, якi будуть голосувати проти прийняття рiшення про змiну типу Товариства, мають право вимоги обов’язкового викупу Товариством належних їм акцiй за ринковою вартiстю, яка становить 5, 05 грн. (п’ять гривень 05 копiйок). ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ. Питання, поставлене на голосування: прийняти рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. Визначити тип Товариства - приватне акцiонерне товариство. Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 8-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 271 700 голосiв, 89,58 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 31 621 голосiв, 10,42 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято бiльшiстю у 3/4 голосiв.
Рiшення прийняте Загальними зборами з 8-го питання порядку денного: 
Прийняти рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне. Визначити тип Товариства - приватне акцiонерне товариство. 
9) По дев’ятому питанню порядку денного слухали пропозицiю голови Загальних зборiв - змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦIЯ» (ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ») на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦIЯ» (ПрАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ»). ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ. Питання, поставлене на голосування: змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦIЯ» (ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ») на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦIЯ» (ПрАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ»). Пiдсумки голосування. 
Результати голосування з 9-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 271 700 голосiв, 89,58 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 31 621 голосiв, 10,42 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Рiшення прийняте Загальними зборами з 9-го питання порядку денного: 
Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦIЯ» (ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ») на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦIЯ» (ПрАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ»).
10) По десятому питанню порядку денного слухали пропозицiю голови Загальних зборiв - припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» - Афанасиїва Наталя Вiкторiвна, Бойченко Ганна Анатолiївна, Вєлкова Свiтлана Миколаївна, членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» - Турмис Галина Валерiївна, Дiдух Сергiй Мирославович, Генерального директора ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» - Лiпкiної Алли Наумiвни. Слухали повiдомлення, що це рiшення набуде чинностi з моменту внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов’язаних зi змiною типу Товариства. ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ. Питання, поставлене на голосування: припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» - Афанасиїва Наталя Вiкторiвна, Бойченко Ганна Анатолiївна, Вєлкова Свiтлана Миколаївна, членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» - Турмис Галина Валерiївна, Дiдух Сергiй Мирославович, Генерального директора ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» - Лiпкiної Алли Наумiвни. Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 10-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 271 700 голосiв, 89,58 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 31 621 голосiв, 10,42 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Рiшення прийняте Загальними зборами з 10-го питання порядку денного: 
Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» - Афанасиїва Наталя Вiкторiвна, Бойченко Ганна Анатолiївна, Вєлкова Свiтлана Миколаївна, членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» - Турмис Галина Валерiївна, Дiдух Сергiй Мирославович, Генерального директора ПАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» - Лiпкiної Алли Наумiвни. Рiшення набуває чинностi з моменту внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов’язаних зi змiною типу Товариства.
11) По одинадцятому питанню порядку денного слухали Тунеля О.В. з проектом змiн до статуту Товариства. Слухали пропозицiю голови Загальних зборiв - внести змiни до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, надати повноваження Генеральному директору Товариства пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї та вчинити всi необхiднi та юридично значимi дiї щодо державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї. ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ. Питання, поставлене на голосування: внести змiни до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, надати повноваження Генеральному директору Товариства пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї та вчинити всi необхiднi та юридично значимi дiї щодо державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї. Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 11-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 271 700 голосiв, 89,58 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 31 621 голосiв, 10,42 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято бiльшiстю у 3/4 голосiв.
Рiшення прийняте Загальними зборами з 11-го питання порядку денного: 
Внести змiни до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, надати повноваження Генеральному директору Товариства пiдписати статут Товариства у новiй редакцiї та вчинити всi необхiднi та юридично значимi дiї щодо державної реєстрацiї статуту Товариства у новiй редакцiї.
12) По дванадцятому питанню порядку денного слухали Тунеля О.В. з проектом змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положень про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Слухали пропозицiю голови Загальних зборiв - внести змiни до Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ. Питання, поставлене на голосування: внести змiни до Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 12-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 271 700 голосiв, 89,58 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 31 621 голосiв, 10,42 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Рiшення прийняте Загальними зборами з 12-го питання порядку денного: 
Внести змiни до Положення про загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
13) По тринадцятому питанню порядку денного слухали пропозицiю голови Загальних зборiв - затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здiйснення повноважень членiв Наглядової ради Товариства вiдбувається на безоплатнiй основi, уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради. ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ. Питання, поставлене на голосування: затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здiйснення повноважень членiв Наглядової ради Товариства вiдбувається на безоплатнiй основi, уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради. Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 13-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 271 700 голосiв, 89,58 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 31 621 голосiв, 10,42 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято бiльшiстю голосiв.
Рiшення прийняте Загальними зборами з 13-го питання порядку денного: 
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, визначити, що здiйснення повноважень членiв Наглядової ради Товариства вiдбувається на безоплатнiй основi, уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати договори з членами Наглядової ради.
14) По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв, який запропонував обрати Наглядову раду ПрАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» на строк, визначений статутом Товариства, у складi 3-х осiб, та запропонував пiдтримати кандидатiв на посади членiв Наглядової ради ПрАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ - Афанасьєва Наталя Вiкторiвна, Бойченко Ганна Анатолiївна, Вєлкова Свiтлана Миколаївна. Слухали повiдомлення, що це рiшення набуде чинностi з моменту внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов’язаних зi змiною типу Товариства. Питання винесено на голосування. Питання, поставлене на голосування: обрати Наглядову раду ПрАТ “АМ “ФАРМАЦIЯ” на строк, визначений статутом Товариства, у складi 3-х осiб: Афанасьєва Наталя Вiкторiвна, Бойченко Ганна Анатолiївна, Вєлкова Свiтлана Миколаївна. Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 14-го питання порядку денного: всього голосували 303 321 голосiв. 
"за" 303 321 голосiв, 100,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"проти" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
"утримався" 0 голосiв, 0,00 % голосiв, присутнiх на зборах
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0
Рiшення прийнято одноголосно.
Рiшення прийняте Загальними зборами з 14-го питання порядку денного: 
Обрати Наглядову раду ПрАТ “АМ “ФАРМАЦIЯ” на строк, визначений статутом Товариства, у складi 3-х осiб: Афанасьєва Наталя Вiкторiвна, Бойченко Ганна Анатолiївна, Вєлкова Свiтлана Миколаївна. 
Рiшення набуває чинностi з моменту внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов’язаних зi змiною типу Товариства.
15) По п’ятнадцятому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборiв, який запропонував обрати шляхом кумулятивного голосування Ревiзiйну комiсiю ПрАТ “АМ “ФАРМАЦIЯ” на строк, визначений статутом Товариства, у складi 2-х осiб, та запропонував пiдтримати кандидатiв на посади членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “АМ “ФАРМАЦIЯ” - Турмис Галина Валерiївна та Дiдух Сергiй Мирославович. Слухали повiдомлення, що це рiшення набуде чинностi з моменту внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов’язаних зi змiною типу Товариства. Питання винесено на голосування. Питання, поставлене на голосування: обрати Ревiзiйну комiсiю ПрАТ “АМ “ФАРМАЦIЯ” на строк, визначений статутом Товариства, у складi 2-х осiб: Турмис Галина Валерiївна та Дiдух Сергiй Мирославович. Пiдсумки голосування.
Результати голосування з 15-го питання порядку денного: кумулятивне голосування. 
П.I.Б. кандидата до складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “АМ “ФАРМАЦIЯ” Кiлькiсть голосiв, отриманих кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
Турмис Галина Валерiївна 303 321
Дiдух Сергiй Мирославович 303 321
До складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “АМ “ФАРМАЦIЯ” обранi особи, якi набрали вiдповiдну кiлькiсть голосiв акцiонерiв. Повний кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї ПрАТ “АМ “ФАРМАЦIЯ” Загальними зборами обраний. 
Рiшення прийняте Загальними зборами з 15-го питання порядку денного: 
Обрати Ревiзiйну комiсiю ПрАТ “АМ “ФАРМАЦIЯ” на строк, визначений статутом Товариства, у складi 2-х осiб: Турмис Галина Валерiївна та Дiдух Сергiй Мирославович.
Рiшення набуває чинностi з моменту внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов’язаних зi змiною типу Товариства.
Голова загальних зборiв повiдомив, що порядок денний Загальних зборiв вичерпано та оголосив Загальнi збори закритими.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Пiвденний регiональний Депозитарно-торговий Фондовий центр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 22452796
Місцезнаходження 65009 Україна Одеська Приморський Одеса провулок Курортний, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 572165
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.02.2011
Міжміський код та телефон (048) 34-21-26
Факс (048) 34-21-26
Вид діяльності Професiйна
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Респект"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 20971605
Місцезнаходження 65082 Україна Одеська Приморський Одеса провулок Маяковського, 1/10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0135
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (048) 728-82-16
Факс (048) 726-97-59
Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв цiнних паперiв

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
24.04.2001 177/1/01 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000010136 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 5 392157 1960785 100
Опис Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. 2 квiтня 2012 року цiннi папери емiтента включенi до категорiї позалiстингових цiнних паперiв бiржевого списку ПрАТ "УМВБ". Спосiб розмiщення ЦП - шляхом вiдкритого розповсюдження. Протягом звiтного перiоду додаткової емiсмiї не здiйснювалось.
 

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№ з/пДата зарахування/списання акцій на рахунок/з рахунку емітентаВид дії: викуп/продажКількість акцій, що викуплено/продано (шт.)Номінальна вартість (грн)Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/проданоНомер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/проданоНайменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/проданоЧастка від статутного капіталу (у відсотках)
123456789
1 19.08.2017 викуп 31621 5.00 24.04.2001 177/1/01 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 8.0634
Опис Вiдповiдно до вимог ст. 68 Закону України "Про акцiонернi товариства" було здiйснено обов'язковий викуп акцiй пiдприємства у акцiонера - власника простих iменних акцiй, який зареєструвався для участi у Загальних зборах акцiонерiв та голосував проти змiни типу товариства.
2 19.08.2017 продаж 31621 5.00 24.04.2001 177/1/01 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 8.0634
Опис На пiдставi рiшення Наглядової ради товариства (протокол № 22 вiд 27.11.2017 року) було здiйснено продаж акцiй товариства, якi було викуплено вiдповiдно до вимог ст. 68 Закону України "Про акцiонернi товариства"

XI. Опис бізнесу

Приватне акцiонерне товариство "АПТЕЧНА МЕРЕЖА "ФАРМАЦIЯ" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" є новим найменуванням Публiчного акцiонерного товариства "АПТЕЧНА МЕРЕЖА"ФАРМАЦIЯ". Змiна типу пiдприємства вiдбулась 18.07.2017 року на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв( протокол № 1 вiд 20.04.2017 року). Публiчне акцiонерне товариство "АПТЕЧНА МЕРЕЖА "ФАРМАЦIЯ" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "ФАРМАЦIЯ". Товариство створено на виконання п. 5 роздiлу XVII "Прикiнцевих та перехiдних положень" Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-УI вiд 17.09.2008 р. та прийняло на себе всi права та обов'язки ВАТ "ФАРМАЦIЯ". ВАТ "Фармацiя" створене шляхом перетворення Акцiонерної фiрми «Фармацiя» та є її правонаступником. Рiшенням Одеської обласної ради народних депутатiв вiд 09.12.1994 р. № 62 на базi лiквiдованого обласного виробничого об'єднання (далi ВО) була створена Акцiонерна фiрма "Фармацiя", зареєстрована Виконавчим комiтетом Жовтневої районної Ради народних депутатiв м. Одеси 22.12.1994 р., шляхом внесення цiлiсного майнового комплексу ВО. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 01.08.1997 р.) Акцiонерна фiрма "Фармацiя" перетворена у ВАТ "ФАРМАЦIЯ".
 
Товариство створене у формi приватного акцiонерного товариства (далi-ПрАТ), вищим органом ПрАТ є Загальнi збори акцiонерiв, Наглядовим органом є Наглядова рада у складi 3- х осiб, виконавчим органом - Генеральний директор, контролюючим органом - Ревiзiйна комiсiя.
Структура пiдприємства складається з: управлiння, фiнансово-економiчного департаменту, комерцiйного департаменту, департаменту продаж, департаменту регiональних продаж, адмiнiстративного департаменту, департаменту розвитку, департаменту логiстики, департаменту iнформацiйних технологiй, департаменту безпеки, вiддiлу маркетингу, контролюючих органiв. Аптечна мережа складається iз 78 аптек, 20 аптечних пунктiв. Дочiрнi пiдприємства Товариства: ТОВ "Аптека Гаєвського" код ЄДРПОУ 21032062 (65023, м.Одеса, вул. Нiжинська, 65); ТОВ "FINGLOBAL" реєстрацiйний номер 40103714946 (мiсто Рига, Латвiя, вул. Апузес,34).
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)- 528, позаштатних працiвникiв-176, осiб якi працюють за сумiсництвом - 17. Фонд оплати працi 59014 тис. грн. Вiдносно попереднього року середня заробiтна плата збiльшилась на 3859 грн. На пiдприємствi ведеться пiдготовка спецiалiстiв за професiями: фармацевт, провiзор. З метою пiдвищення квалiфiкацiї працiвники пiдприємства постiйно вiдвiдують iнформацiйно-консультативнi та навчальнi семiнари
 
Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, органiзацiй, установ.
 
Товариство веде самостiйну господарську дiяльнiсть та не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї Емiтента з боку третiх осiб не надходили.
 
В зв’язку з переходом пiдприємства на Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, а також для дотримання Групою компанiй (яка складається з компанiї ПрАТ «АМ «Фармацiя» та ТОВ «Аптека Гаєвського») єдиної облiкової полiтики був виданий наказ № 1 «Про облiкову полiтику» вiд 05.01.15 р. Починаючи з 05.01.2015 р. Товариство для провадження бухгалтерського облiку господарських операцiй, з метою забезпечення на пiдприємствi незмiнностi прийнятої методологiї у рамках дiючого законодавства, була встановлена облiкова полiтика, а саме:
- при веденнi бухгалтерського облiку та формуваннi фiнансової звiтностi пiдприємство керується Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-ХIV та Мiжнародними стандартами бухгалтерської звiтностi; 
- з метою формування показникiв фiнансової звiтностi встановлена межа суттєвостi за облiком окремих об'єктiв для необоротних активiв - 3000 грн., для дебiторської заборгованостi - 2000 грн.;
- за облiком окремих прибуткiв та видаткiв - 0,01% валюти баланса; 
- до складу малоцiнних та швидкозношувальних предметiв вiднесенi матерiальнi активи строком корисного використання менш нiж 1 рiк, незалежно вiд їх первiсної вартостi;
- знос малоцiнних активiв нараховують у розмiрi 100 %; 
- амортизацiю основних засобiв нараховують пооб'єктно iз застосуванням прямолiнiнйого методу нарахування амортизацiї;
- амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом; 
- вибуття запасiв здiйснюється за наступними оцiнками: товарiв, матерiалiв по видам i групам, палива, запасних частин i будiвельних матерiалiв, МШП за методом ФIФО. 
- резерв сумнiвних боргiв визначають по дебiторськiй заборгованостi на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв; 
- також Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам, як забезпечення вiдпусток, у виглядi резерва вiдпусток; 
- до фiнансових активiв, доступних для продажу Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, якщо вiдсоток володiння менш 20%. Пiсля первiсного визнання пiдприємство оцiнює їх за справедливою вартiстю.
 
ПрАТ "АМ "Фармацiя" (далi-Товариство) здiйснює свою дiяльнiсть у межах фармацевтичного ринку України. Дiяльнiсть Товариства пов'язана з закупiвлею лiкiв та виробiв медичного призначення безпосередньо у виробникiв та забезпечення ними населення та лiкувально-профiлактичних закладiв безпосередньо по мiсцю знаходження споживачiв. Окрiм того, виробляється значна кiлькiсть лiкiв по рецептам лiкарiв безпосередньо для конкретних споживачiв. Проводиться медично-просвiтня робота серед населення та ознайомлення фахiвцiв з новiтнiми лiкарськими препаратами. Свою дiяльнiсть ПрАТ "АМ "Фармацiя" здiйснює на основi лiцензiй. В залежностi вiд сезону змiнюється вiдсоток продажу рiзних фармацевтичних груп. 
В холодну частину року переважно продаються такi групи лiкарських засобiв (ЛЗ): 
1. Протигрипознi ЛЗ, симптоматичнi ЛЗ, противiруснi ЛЗ, iмуностимулюючi та iмуномодулюючi ЛЗ.
2. Антибiотики для лiкування iнфекцiйних захворювань. 
3. Антисептики для лiкування горла та ротової порожнини. 
4. ЛЗ для лiкування нежиттю. 
5. Засоби для профiлактики застудних захворювань. 
6. Сиропи та таблетки для лiкування захворювань дихальних шляхiв (вiдхаркувальнi, муколiтичнi, секретолiтичнi, протикашлевi, комбiнованi та жарознижуючi ЛЗ).
В теплу частину року: 
1. Протигрибковi ЛЗ 
2. Препарати для похудiння. 
3. Знеболюючi ЛЗ. 
4. Пробiотики (препарати для вiдновлення нормальної мiкрофлори кишкiвника). 
5. Ферментнi препарати.
6. Антигiстамiннi ЛЗ (протиалергiчнi).
7. Гепатопротектори (препарати, якi застосовуються для лiкування печiнки та жовчовивiдних шляхiв). 
8. Препарати для лiкування ерозивних захворювань ШКТ (гастрити, виразки, колiти, ентероколiти та iн.).
Основнi методи продажу: реалiзацiя через аптечну мережу, основними клiєнтами є населення, крiм того мiж товариством та багатьма пiдприємствами оздоровчого характеру та пiдприємствами мiського значення укладенi договори на обслуговування. 
Джерелом отримання сировини є закупiвля та приймання лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення, постачання лiкарських засобiв товариству здiйснюється тiльки суб'єктами, якi мають чиннi лiцензiї на право оптової торгiвлi. Головнi фiрми-постачальники: ТОВ "Альба України", ТОВ "БаДМ", ТОВ "Оптiма-фарм" ; ТОВ "Аптека Гаєвского", ТОВ "Вента ЛТД".
Уважно ознайомившись з фармацевтичним ринком м. Одеси та Одеської обл., можна вважати основними конкурентами ПрАТ "АМ "Фармацiя" мережi аптек Арника, Полiмед, А.К.С., Доброго дня, Анкор. Цiни на лiки у ПрАТ "АМ "Фармацiя" не вищi, нiж у конкурентiв. 
Одним iз основних напрямкiв дiяльностi товариства є закрiплення своїх позицiй на ринку збуту, здешевлення лiкарських засобiв, та збiльшення їх реалiзацiї шляхом спiвпрацi з постачальниками, у яких цiни на медпрепарати та вироби медичного призначення є найнижчими, вiдкриття нових аптечних закладiв по мiрi необхiдностi. 
Велика увага придiляється матерiальнiй базi, з року в рiк проводяться косметичнi та капiтальнi ремонти в аптечних закладах. Плани розвитку аптечної мережi, пiдвищення рентабельностi та вихiд на лiдируючi позицiї аптечного бiзнесу забезпечуються за рахунок: проведення ремонтiв та покращення iнтер'єру аптек, приведення примiщень у вiдповiднiсть з нормативами належної дистриб'ютерської практики; пiдвищення якостi обслуговування, професiоналiзму персоналу; доступностi цiн та асортименту запропонованої продукцiї; широкого асортименту лiкарських препаратiв; укомплектування комп'ютерами та iншими технiчними засобами; реклами аптечної мережi. Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв залишається помiрним через їх високi цiни. 
Перспективнi плани розвитку товариства полягають у збiльшеннi обсягiв реалiзацiї лiкiв, розширення зони реалiзацiї лiкiв, покращеннi якостi робiт. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, як правило, не перевищує 5 пiдприємств.
 
Товариством були придбанi активи за останнi п'ять рокiв загалом на суму 7149 тис. грн., в 2013 р. на суму 1504 тис.грн.; 2014 р. на суму 1665 тис. грн.; 2015 р. на суму 1809 тис.грн.; в 2016 р. - 2171 тис. грн.; в 2017 р. - 0грн.
Товариством були вiдчуженi активи (будинки та споруди, машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар, iншi основнi засоби) за останнi п'ять рокiв загалом на суму 7976 тис. грн., в 2013 р. – 634 тис.грн.; в 2014 р. на суму 490 тис.грн.; 2015р. на суму 3172 тис.грн.; в 2016 р. на суму 3598 тис.грн.; в 2017 р. - 82 тис. грн.
Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
 
Протягом звiтного перiоду правочини мiж власниками iстотної участi, членами наглядової ради, виконавчого органу, афiлiйованими особами та Товариством не укладались.
 
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Станом на 31.12.2017 р. первiсна вартiсть з урахуванням дооцiнки основних засобiв до справедливої вартостi в зв’язку з переходом компанiї на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi становить 90185 тис. грн., залишкова вартiсть 57670 тис.грн., знос - 32515 тис. грн. 
В звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що вартiсть активiв вiдображається в балансi пiдприємства. 
Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. 
Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв на пiдприємствi немає.
 
На дiяльнiсть Товариства впливають ряд негативних факторiв, а саме нестабiльнiсть законодавства, погiршення економiчної ситуацiї в Українi, змiна податкової полiтики та низька платоспроможнiсть населення. Необхiднiсть пiдтимання державних лiкувально-профiлактичних закладiв приводить, в умовах стислого бюджетного фiнансування, до значних боргiв, якi зростають рiк за роком, як наслiдок, виникає ситуацiя, коли фармацевтика фактично кредитує цi заклади. В зв'язку з ростом цiн на енергоносiї та паливо, має мiсце систематичне зростання цiни на лiкарськi засоби. Так як цi темпи приросту переважають темпи приросту рiвня життя населення, це значно впливає на покупну спроможнiсть населення.
Також, на дiяльнiсть Товариства впливає державне регулювання цiн на деякi лiкарськi засоби.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень Товариством не вивчена.
 
За 2017 р. виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) складають: - сплаченi штрафи - 43 тис. грн.
 
ПрАТ "АМ "Фармацiя" фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних обiгових коштiв та залучених кредитiв. Пiдприємство не володiє достатньою кiлькiстю обiгових коштiв (робочого капiталу) для покриття поточних потреб та погашення поточних зобов'язань по рахункам. 
Можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування товариства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги пошуку резервiв зниження витрат та погашення довгострокових та поточних зобов'язань.
 
17.10.2011 р. ПАТ "АМ "Фармацiя" був укладений кредитний договiр № А-04/863 з «Регiональним iнвестицiйним банком» на загальну суму, що не перевищує 7989800, 00 (сiм мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят дев’ять тисяч вiсiмсот) грн. для поповнення обiгових коштiв. Вид кредиту - кредитна лiнiя, фiнансовий. Процентна ставка за користування кредитом складає 5 % (п'ять ) вiдсоткiв рiчних. Строк на який укладено договiр кредиту - до 28.12.2022 р.; 
21.10.2011 р. ПАТ "АМ "Фармацiя" був укладений кредитний договiр № А-04/868 з «Регiональним iнвестицiйним банком» на загальну суму, що не перевищує 7989800, 00 (сiм мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят дев’ять тисяч вiсiмсот) грн. для поповнення обiгових коштiв. Вид кредиту - кредитна лiнiя, фiнансовий. Процентна ставка за користування кредитом складає 5 % (п'ять ) вiдсоткiв рiчних. Строк на який укладено договiр кредиту - до 28.12.2022 р.; 
24.10.2011 р. ПАТ "АМ " Фармацiя" був укладений кредитний договiр № А-04/869 з «Регiональним iнвестицiйним банком» на загальну суму, що не перевищує 7989800, 00 (сiм мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят дев’ять тисяч вiсiмсот) грн. для поповнення обiгових коштiв. Вид кредиту - кредитна лiнiя, фiнансовий. Процентна ставка за користування кредитом складає 5 % (п'ять ) вiдсоткiв рiчних. Строк на який укладено договiр кредиту - до 28.12.2022 р.; 
25.10.2011 р. ПАТ "АМ "Фармацiя" був укладений кредитний договiр № А-04/870 з «Регiональним iнвестицiйним банком» на загальну суму, що не перевищує 3595410, 00 (три мiльйони п’ятсот дев'яноста п’ять тисяч чотириста десять) грн. для поповнення обiгових коштiв. Вид кредиту - кредитна лiнiя, фiнансовий. Процентна ставка за користування кредитом складає 5 % (п'ять ) вiдсоткiв рiчних. Строк на який укладено договiр кредиту - до 28.12.2022 р.
 
В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи направленi на ремонт та реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, спрямувати свою дiяльнiсть на укладення прямих договорiв з виробниками, зниження собiвартостi реалiзуємих лiкiв, збiльшення їх реалiзацiї, поповнення i пiдтримання наявностi необхiдного асортименту, по мiрi необхiдностi створювати аптеки та аптечнi пункти. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на лiки, подорожчання кредитних ресурсiв, введення державного регулювання цiн на новi лiкарськi засоби, змiна податкової полiтики в напрям ведення нових податкiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.
 
Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.
 
Судовi справи вiдсутнi
 
Дивiденди за звiтний перiод не виплачувались. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 57670 56862 0 0 57670 56862
будівлі та споруди 53865 50017 0 0 53865 50017
машини та обладнання 1930 3112 0 0 1930 3112
транспортні засоби 272 180 0 0 272 180
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1218 3553 0 0 1218 3553
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 57670 56862 0 0 57670 56862
Опис Первiсно основнi засоби вiдображаються у Балансi Товариства по собiвартостi за вирахуванням зносу. З метою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод амортизацiї. Усi витрати на ремонт основних засобiв вiднесенi на витрати операцiйної дiяльностi. Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 20 рокiв, машинами i обладнанням – 2-5 рокiв, транспортними засобами - 5 рокiв.Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Станом на 31 грудня 2017 року у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 9499 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 129002 87722
Статутний капітал (тис. грн.) 1961 1961
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1961 1961
Опис Первiсно основнi засоби вiдображаються у Балансi Товариства по собiвартостi за вирахуванням зносу. З метою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу. При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод амортизацiї. Усi витрати на ремонт основних засобiв вiднесенi на витрати операцiйної дiяльностi. Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 20 рокiв, машинами i обладнанням – 2-5 рокiв, транспортними засобами - 5 рокiв.Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Протягом 2017 року вiдчужено всього основних засобiв на суму 82 тис. грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства, розрахунок якого проводиться за формулою вiдповiдно до Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 за № 485, а саме: (I.А+II.A+270 стр. балансу) - (II.П+III.П+IV.П+360 стр.балансу) складає 87722 тис.грн. та в порiвняннi з зареєстрованим статутним капiталом товариства має позитивне значення.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 72806 X X
у тому числі:  
Кредит банку 17.10.2011 21963 5 28.12.2022
Кредит банку 17.10.2011 20250 5 28.12.2022
Кредит банку 25.10.2011 8631 5 28.12.2022
Кредит банку 21.10.2011 21962 5 28.12.2022
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 2000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 12346 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 87152 X X
Опис: д/н

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації
123
20.04.2017 21.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.07.2017 19.07.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства
03.08.2017 03.08.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.09.2017 04.09.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "Респект"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20971605
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Одеса, провулок Маяковського, буд. 1, кв. 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 0135 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 266 П 000266 29.01.2013 30 липня 2020 року
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0665
26.01.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит поданої нижче консолiдованої фiнансової звiтностi Групи, яка складається з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦIЯ», (далi - Товариство), та її дочiрнiх компанiй ТОВ «Аптека Гаєвського» та ТОВ «FINGLOBAL», вiдповiдальною особою якої є ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦIЯ» (далi - Група), станом на 31 грудня 2017 року яка включає консолiдований баланс Групи (Звiт про фiнансовий стан), консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) Групи, консолiдований Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) Групи, консолiдований Звiт про власний капiтал Групи за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi.
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2017 року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА у редакцiї 2015р). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з етичними вимогами, застосовними вiдповiдно до «Кодексу етики професiйних бухгалтерiв», виданому Радою з Мiжнародних стандартiв етики бухгалтерiв у 2012р. (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Пiд час проведення аудиту фiнансової звiтностi Групи ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Групи несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України вiд 16 липня 1999 р. № 996 – XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що прийнятi та застосовуються для складання та подання консолiдованої фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки. 
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал Групи несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Групи.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА (у редакцiї 2015 р.), завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю, оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Групи продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Номер та дата договору на проведення аудиту 73
28.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 28.11.2017
19.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 53000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "Респект"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20971605
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Одеса, провулок Маяковського, буд. 1, кв. 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0135 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 266 П 000266 29.01.2013 30.07.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0665
26.01.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 23.04.2018
23.04.2018
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) АУДИТОРСЬКА ФIРМА
РЕСПЕКТ
Свiдоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0135
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦIЯ» 
станом на 31 грудня 2017 рокуАдресат: 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
ПРАТ «АМ «ФАРМАЦIЯ» 
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит поданої нижче консолiдованої фiнансової звiтностi Групи, яка складається з ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦIЯ», (далi - Товариство), та її дочiрнiх компанiй ТОВ «Аптека Гаєвського» та ТОВ «FINGLOBAL», вiдповiдальною особою якої є ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦIЯ» (далi - Група), станом на 31 грудня 2017 року яка включає консолiдований баланс Групи (Звiт про фiнансовий стан), консолiдований звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) Групи, консолiдований Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) Групи, консолiдований Звiт про власний капiтал Групи за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi.
На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Групи на 31 грудня 2017 року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА у редакцiї 2015р). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи згiдно з етичними вимогами, застосовними вiдповiдно до «Кодексу етики професiйних бухгалтерiв», виданому Радою з Мiжнародних стандартiв етики бухгалтерiв у 2012р. (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключовi питання аудиту
Пiд час проведення аудиту фiнансової звiтностi Групи ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Групи несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, вiдповiдно до Закону України вiд 16 липня 1999 р. № 996 – XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що прийнятi та застосовуються для складання та подання консолiдованої фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає як необхiдний для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки. 
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал Групи несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Групи.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА (у редакцiї 2015 р.), завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю, оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Групи продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
Номер та дата договору на проведення аудиту 73
28.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 28.11.2017
19.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 53000.00
Текст аудиторського висновку (звіту)  
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог
Група у 2017 роцi вела бухгалтерський облiк за автоматизованою системою бухгалтерського облiку з допомогою програмного системного продукту 1С: Пiдприємство з використанням плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, розробленого Групою на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99р. № 291 (iз змiнами та доповненнями) (далi – Iнструкцiя № 291).
Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» та МСФЗ основнi принципи, методи i процедури, що використовувалися Групою для ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi, визначенi в Наказi про облiкову полiтику. 
Принципи облiкової полiтики Групи застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювались протягом 2017 року. 
Загальний стан бухгалтерського облiку Групи можна оцiнити як такий, що вiдповiдає вимогам управлiнського персоналу.
Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та консолiдованої фiнансової звiтностi Групою була проведена iнвентаризацiя. Iнвентаризацiя була проведена згiдно з Положенням про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 року №879 (iз змiнами i доповненнями).
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ. Рiчна консолiдована фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Групи станом на кiнець останнього дня звiтного року iз застосуванням вимог МСФЗ. 
Складання i подання консолiдованої фiнансової звiтностi користувачам здiйснювалося своєчасно.
Опис питань та висновки щодо активiв, зобов'язань та чистий прибуток (збиток) Групи
вiдповiдно до МСФЗ
Розкриття iнформацiї про активи
Станом на 31.12.2017 загальнi активи Групи в порiвняннi з даними на початок 2017 р. збiльшились на 59434 тис. грн. i вiдповiдно складають 390 608 тис. грн. Збiльшення активiв вiдбулося в основному за рахунок збiльшення запасiв та дебiторської заборгованостi.
На нашу думку, у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та у вiдповiдностi до МСФЗ.
Розкриття iнформацiї про зобов'язання 
Станом на 31.12.2017 загальнi зобов'язання Групи в порiвняннi з даними на початок 2017 р. збiльшились на 18 154 тис. грн. i вiдповiдно складають 261 606 тис. грн. Збiльшення зобов'язань вiдбулося в основному за рахунок збiльшення поточних зобов’язань.
На нашу думку у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи iнформацiя за видами зобов'язань в цiлому розкрита повно та у вiдповiдностi до МСФЗ.
Розкриття iнформацiї про фiнансовi результати
Група за звiтний перiод має прибуток у розмiрi 29 463 тис. грн. Прибуток, визначений у балансi, пiдтверджується даними синтетичного облiку, оборотно-сальдовими вiдомостями, має ув’язку з iншими формами консолiдованої фiнансової звiтностi.
Власний капiтал
Станом на 31.12.2017 розмiр власного капiталу Групи складає суму 126 779 тис.грн., з яких: 
зареєстрований (пайовий) капiтал – 1 961 тис.грн.;
резервний капiтал – 262 тис.грн.;
нерозподiлений прибуток – 126 779 тис. грн.;
Розкриття iнформацiї про власний капiтал Групи вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Операцiї з пов’язаними особами
Пiд час здiйснення процедур з аудиту нами встановлено, що Групою iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами належним чином розкрита у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi в Примiтцi 8.2 станом на звiтну дату.
Аналiз фiнансового стану
Ми провели аналiз фiнансового стану Групи за 2017 рiк
Для характеристики фiнансового стану Групи використано показники платоспроможностi, лiквiдностi, фiнансової стiйкостi та показники рентабельностi активiв:
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi становить: 0,30 (орiєнтоване позитивне значення показника 0,25 - 0,5). Абсолютна лiквiднiсть показує наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв для погашення пред’явлених зобов’язань. В даному випадку Група на кожну гривню пред’явлених зобов’язань може запропонувати оплату грошовими коштами в сумi 0,30 грн.
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) становить: 0,78 (орiєнтоване позитивне значення показника 1,0 - 2,0), який показує недостатнiсть ресурсiв Групи сплачувати свої поточнi зобов'язання.
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) становить: 0,33 (орiєнтоване позитивне значення 0,25 - 0,5), який вiдображає достатню питому вагу власного капiталу Групи в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть.
4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (орiєнтоване позитивне значення 0,5-1,0) становить:2,03 та характеризує залежнiсть Групи вiд залучених засобiв.
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв становить 0,08 та характеризує наскiльки ефективно Група використовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує, який прибуток приносить кожна гривня вкладена в активи.
За результатами економiчному аналiзу показникiв бухгалтерського балансу станом на 31 грудня 2017 року нами зроблений висновок про те, що Група має достатнiй рiвень платоспроможностi, значення показникiв фiнансової незалежностi не вiдповiдає оптимальним показникам, показник рентабельностi активiв свiдчить про прибуткову дiяльнiсть Групи.
Подiї пiсля дати балансу
Аудитором не встановлено подiй пiсля дати балансу, що могли б суттєво вплинути на фiнансовий стан Групи.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ;
код за ЄДРПОУ: 20971605;
номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України (далi - АПУ): Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0135 видане Рiшенням Аудиторської палати України за №98 вiд 26 сiчня 2001 року дiйсне до 30 липня 2020 року;
номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000266 зi строком дiї з 29.01.2013 до 30.07.2020;
прiзвище, iм’я, по батьковi партнера iз завдання з аудиту фiнансової звiтностi, номер, серiя, дата видачi сертифiкату аудитора, виданих АПУ: Курiленко Людмила Iванiвна, сертифiкат аудитора, серiя вiдсутня, №006704 вiд 14.07.2010, термiн дiї сертифiкату до 14.07.2020.
мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: 65026, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10;
тел.: +380487269759, +380487288216;
факс: +380487286095;
сайт: www.afr.org.ua.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
дата та номер договору на проведення аудиту: 28.11.2017, № 73;
дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: дата початку 28.11.2017, дата закiнчення 19.03.2018.
Партнер iз завдання з аудиту
фiнансової звiтностi
(сертифiкат аудитора, серiя вiдсутня, №006704 вiд 14.07.2010) Курiленко Людмила Iванiвна
Генеральний директор
АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВ Швець Олена ОлександрiвнаДата аудиторського звiту: 19 березня 2018 року
Адреса аудитора: 65026 Україна, мiсто Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10
д/н

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори   X
Акціонери   X
Депозитарна установа X  
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 ТакНі
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 ТакНі
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Позачерговi збори не скликались
Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликались
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Загальнi збори були скликанi i проведенi у 2017 роцi
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi збори не скликались

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 ТакНі
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) Платнi консультацiї не отримувались, самооцiнка наглядової ради не проводилась.

Оцiнка роботи наглядової ради не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 30

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтетiв не створено
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтетiв не створено

У складi наглядової ради комiтетiв не створено
У складi наглядової ради комiтетiв не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) Iнших видiв винагороди членам наглядової ради не передбачено

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть): Iнших вимог немає   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X  
Інше (запишіть) Новi члени Наглядової ради протягом звiтного перiоду не обрались

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Аудитор протягом останнiх трьох рокiв не змiнювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Iншi органи до перевiрок не залучались

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 ТакНі
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу X  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 ТакНі
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Не визначились     

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не приймався
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не приймався
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння не приймався      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Аптечна мережа "Фармацiя" за ЄДРПОУ 22447055
Територія   за КОАТУУ 5110137500
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 234
Вид економічної діяльності   за КВЕД 47.73
Середня кількість працівників 463  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса вул. Жуковського, 20, м. Одеса, Одеська обл., 65026  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 57670 56862 81898
первісна вартість 1011 90185 92160 90722
знос 1012 32515 35298 8824
Інвестиційна нерухомість: 1015 3234 2924 12854
первісна вартість 1016 4682 4565 13517
знос 1017 1448 1641 663
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

9829

80226

9829
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 220
Гудвіл 1050 119 119 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I109570852140131104920
II. Оборотні активи
Запаси 1100 88356 135598 22074
Виробничі запаси 1101 514 814 596
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 87842 134784 21478
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 55755 51144 135
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2651

7124

2783
з бюджетом 1135 0 0 7
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 186 0 186
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9853 11532 440
Поточні фінансові інвестиції 1160 14330 14791 27565
Гроші та їх еквіваленти 1165 88730 29805 2602
Готівка 1166 1152 1152 360
Рахунки в банках 1167 21975 21263 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 263 285 0
Усього за розділом II119526012425027955839
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200198198701
Баланс1300331174390608161460

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1961 1961 1961
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 262 262 262
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 85499 126779 54527
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I14958772212900256750
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 4024 4436 14921
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 83585 72806 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 33820 37207 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II15951214291144491819
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 6900 55088
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 104515 121912 16619
за розрахунками з бюджетом 1620 1187 2000 416
за у тому числі з податку на прибуток 1621 159 1128 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 55
за розрахунками з оплати праці 1630 67 9 181
за одержаними авансами 1635 623 904 388
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 2833 3086 1819
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 12798 12346 15223
Усього за розділом IІІ169512202314715714921
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900331174390608161460

Примітки д/н
Керівник Лiпкiна Алла Наумiвна
Головний бухгалтер Полякова Тетяна Євгенiвна
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Аптечна мережа "Фармацiя" за ЄДРПОУ 22447055
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 909110 759817
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 750833 ) ( 623907 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

158277

135910
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 29824 28972
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 25166 ) ( 20972 )
Витрати на збут 2150 ( 100782 ) ( 73667 )
Інші операційні витрати 2180 ( 19527 ) ( 35598 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

42626

34645
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 3336 4155
Інші доходи 2240 749 2259
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 12271 ) ( 11014 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 504 ) ( 913 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

33936

29132
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 4473 5181
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

29463

23951
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)24652946323951

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 6204 5137
Витрати на оплату праці 2505 59013 47773
Відрахування на соціальні заходи 2510 12871 9987
Амортизація 2515 3116 5266
Інші операційні витрати 2520 64271 62074
Разом2550145475130237

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Лiпкiна Алла Наумiвна
Головний бухгалтер Полякова Тетяна Євгенiвна
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Аптечна мережа "Фармацiя" за ЄДРПОУ 22447055
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року1234I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
909880
743712Повернення податків і зборів300500у тому числі податку на додану вартість300600Цільового фінансування301000Надходження від отримання субсидій, дотацій301100Надходження авансів від покупців і замовників301500Надходження від повернення авансів302000Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках302500Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)303500Надходження від операційної оренди304000Надходження від отримання роялті, авторських винагород3045
Підписка на розсилку новин. Дізнавайтеся все першими!


 • apivita.png
 • aven.png
 • bioderma.png
 • caudalie.png
 • dry dry.png
 • dr_redis.png
 • eucerin.png
 • farmak.png
 • gerber.png
 • henkel.png
 • jonson.png
 • krka.png
 • lacalut.png
 • lierac.png
 • linex.png
 • medihronal.png
 • naturasiberica.png
 • nestle.png
 • persen.png
 • sanofi.png