soz

Повідомлення про проведення 30.12.2021 позачергових загальних зборів акціонерів


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ», код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: Україна, 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20 (надалі — Товариство, ПрАТ “АМ “ФАРМАЦІЯ”) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 грудня 2021 року о 12.00 за місцем: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, Бізнес центр «Сонячний», 2 поверх, мала конференц-зала №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 11.10 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 26 грудня 2021 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.
Позачергові загальні збори скликані виконавчим органом Товариства у відповідності з ч. 5 статті 47 Закону України “Про акціонерні товариства” та п. 7.6.1 Статуту Товариства з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та із затвердженням виконавчим органом Товариства порядку денного позачергових загальних зборів. У зв’язку з чим, пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів згідно статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства” акціонерами не вносяться.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Мала Олена Валентинівна, Купріянов Павло Анатолійович, Тунеля Олена Вікторівна — члени лічильної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Схвалення значних правочинів, які також є правочинами, щодо яких є заінтересованість, укладених Товариством.

Проект рішення: Керуючись вимогами статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду (схвалити) значні правочини, які також є правочинами, щодо яких є заінтересованість, укладені Товариством у строк з 01.12.2021 року до 30.12.2021 року включно.

3. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які також є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з відчуження належних Товариству корпоративних прав.

Проект рішення:Керуючись вимогами статей 70 та 71 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення значних правочинів, які також є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з відчуження належних Товариству корпоративних прав в Товаристві з обмеженою відповідальністю "ФІНГЛОБАЛ" (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FINGLOBAL"), Латвія, та доручити Генеральному директору Товариства на власний розсуд визначити покупців, ціну та інші умови таких правочинів.

Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.farmacia.in.ua.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, 3-й поверх, кімната № 4, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Ліпкіна А.Н. Довідки за телефоном (048) 720-51-62. Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 392157. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 345 327.

Генеральний директор Ліпкіна Алла Наумівна

Дата розміщення 14.12.2021 час 12:10

Файли для завантаження:

Повідомлення про збори ПрАТ АМ Фармація 30.12.2021.doc

Повідомлення про збори ПрАТ АМ Фармація 30.12.2021.doc.p7s

Підписка на розсилку новин. Дізнавайтеся все першими!


 • apivita.png
 • aven.png
 • bioderma.png
 • caudalie.png
 • dry dry.png
 • dr_redis.png
 • eucerin.png
 • farmak.png
 • gerber.png
 • henkel.png
 • jonson.png
 • krka.png
 • lacalut.png
 • lierac.png
 • linex.png
 • medihronal.png
 • naturasiberica.png
 • nestle.png
 • persen.png
 • sanofi.png