soz

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 20.04.2020


Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

3 ос

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Лiпкiна Алла Наумiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕЧНА МЕРЕЖА "ФАРМАЦІЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

65026 м.Одеса вул. Жуковського, буд. 20

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

22447055

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 720-51-42 (048) 720-51-43

6. Адреса електронної пошти

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://farmacia.ua

28.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу
(пункт 7 глави 1 розділу III)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2020

припинено повноваження

Генеральний директор

Лiпкiна Алла Наумiвна

0.00000

Зміст інформації

Повноваження Генерального директора Лiпкiної Алли Наумiвни буде припинено 30.06.2020 р.(дата вчинення дiї 20.04.2020) у звязку з закiнченням термiну дii Контракту. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 03.08.2017 року. Рiшення прийнято Протоколом засiдання Наглядової ради ПрАТ " АМ" Фармацiя" вiд 20.04.2020 року вiдповiдно до Статуту.

20.04.2020

призначено

Генеральний директор

Лiпкiна Алла Наумiвна

0.00000

Зміст інформації

Генеральний директор Лiпкiна Алла Наумiвна призначено (продовжено термiн дiї повноважень) з "01" липня 2020 року (дата вчинення дiї 20.04.2020) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - по "30" червня 2023 року включно, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Генеральний директор. Рiшення прийнято Протоколом засiдання Наглядової ради ПрАТ " АМ" Фармацiя" вiд 20.04.2020 року вiдповiдно до Статуту.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Дата розміщення 28.04.2021 час 11:45

Файли для завантаження:

Зміна складу посадових осіб емітента від 20.04.2021.doc

Зміна складу посадових осіб емітента від 20.04.2021.doc.p7s

Зміна складу посадових осіб емітента від 20.04.2021.xml

Зміна складу посадових осіб емітента від 20.04.2021.xml.p7s

Підписка на розсилку новин. Дізнавайтеся все першими!


 • apivita.png
 • aven.png
 • bioderma.png
 • caudalie.png
 • dry dry.png
 • dr_redis.png
 • eucerin.png
 • farmak.png
 • gerber.png
 • henkel.png
 • jonson.png
 • krka.png
 • lacalut.png
 • lierac.png
 • linex.png
 • medihronal.png
 • naturasiberica.png
 • nestle.png
 • persen.png
 • sanofi.png