soz

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 23.04.2021


Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

2 ос

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Лiпкiна Алла Наумiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕЧНА МЕРЕЖА "ФАРМАЦІЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

65026 м.Одеса вул. Жуковського, буд. 20

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

22447055

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 720-51-42 (048) 720-51-43

6. Адреса електронної пошти

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://farmacia.ua

26.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу
(пункт 7 глави 1 розділу III)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.04.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Афанасьєва Наталя Вiкторiвна

0.00000

Зміст інформації

Повноваження Члена наглядової ради Афанасьєва Наталя Вiкторiвна припинено 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.07.2017. Рiшення прийнято Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2021 року.

23.04.2021

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Бойченко Ганна Анатолiївна

0.00000

Зміст інформації

Повноваження Голови наглядової ради Бойченко Ганна Анатолiївна припинено 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.07.2017. Рiшення прийнято Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2021 року.

23.04.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Вєлкова Свiтлана Миколаївна

0.00000

Зміст інформації

Повноваження Члена наглядової ради Вєлкова Свiтлана Миколаївна припинено 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.07.2017. Рiшення прийнято Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2021 року.

23.04.2021

припинено повноваження

Голова ревiзiйної комiсiї

Дiдух Сергiй Мирославович

0.00000

Зміст інформації

Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Дiдух Сергiй Мирославович припинено 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.07.2017. Рiшення прийнято Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2021 року.

23.04.2021

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї

Турмис Галина Валерiївна

0.00000

Зміст інформації

Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Турмис Галина Валерiївна припинено 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.07.2017. Рiшення прийнято Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2021 року.

23.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Афанасьєва Наталя Вiкторiвна

0.00000

Зміст інформації

Члена наглядової ради Афанасьєва Наталя Вiкторiвна обрано 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - три роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - юрист, директор, член наглядової ради. Рiшення прийнято Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2021 року. Посадова особа є представник акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнфарм", ЄДРПОУ 34320884.

23.04.2021

обрано

Голова наглядової ради

Бойченко Ганна Анатолiївна

0.00000

Зміст інформації

Член наглядової ради Бойченко Ганна Анатолiївна обрано 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - три роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - економiст, внутрiшнiй аудитор, член наглядової ради. Рiшення прийнято Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2021 року. Посадова особа є представник акцiонера ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "СТРАТЕГIЧНI IНВЕСТИЦIЇ", ЄДРПОУ 33657620.

Протоколом засiдання наглядової ради вiд 23.04.2021 року обрано на посаду Голови наглядової ради Бойченко Ганну Анатолiївну. Cтрок, на який обрано особу - три роки.

23.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Вєлкова Свiтлана Миколаївна

0.00000

Зміст інформації

Член наглядової ради Вєлкова Свiтлана Миколаївна обрано 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - три роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер, член наглядової ради. Рiшення прийнято Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2021 року. Посадова особа є представник акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнфарм", ЄДРПОУ 34320884.

23.04.2021

обрано

Голова ревiзiйної комiсiї

Турмис Галина Валерiївна

0.00000

Зміст інформації

Член ревiзiйної комiсiї Турмис Галина Валерiївна обрано 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор фiнансово-економiчного департаменту, голова ревiзiйної комiсiї. Рiшення прийнято Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2021 року.

Протоколом засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 23.04.2021 року обрано на посаду Голови ревiзiйної комiсiї Турмис Галину Валерiївну. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв.

23.04.2021

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Мiнiна Вiкторiя Олександрiвна

0.00000

Зміст інформації

Член ревiзiйної комiсiї Мiнiна Вiкторiя Олександрiвна обрано 23.04.2021 р.(дата вчинення дiї 23.04.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - адмiнiстратор-касир, економiст, асистент кафедри економiки промисловостi - ОНАХТ. Рiшення прийнято Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2021 року.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Дата розміщення 26.04.2021 час 12:15

Файли для завантаження:

Зміна складу посадових осіб емітента від 23.04.2021.doc

Зміна складу посадових осіб емітента від 23.04.2021.doc.p7s

Зміна складу посадових осіб емітента від 23.04.2021.xml

Зміна складу посадових осіб емітента від 23.04.2021.xml.p7s

Підписка на розсилку новин. Дізнавайтеся все першими!


 • apivita.png
 • aven.png
 • bioderma.png
 • caudalie.png
 • dry dry.png
 • dr_redis.png
 • eucerin.png
 • farmak.png
 • gerber.png
 • henkel.png
 • jonson.png
 • krka.png
 • lacalut.png
 • lierac.png
 • linex.png
 • medihronal.png
 • naturasiberica.png
 • nestle.png
 • persen.png
 • sanofi.png