soz

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.2021


Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

26.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1 ос

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

Лiпкiна Алла Наумiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"АПТЕЧНА МЕРЕЖА"ФАРМАЦІЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

65026 м.Одеса вул. Жуковського, буд. 20

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

22447055

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 720-51-42 (048) 720-51-43

6. Адреса електронної пошти

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://farmacia.ua

26.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Додаток 5
до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності(тис. грн.)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

23.04.2021

300000.000

215825.000

139.00151000000

Зміст інформації

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у строк до 23 квітня 2022 року - 23.04.2021 року.

Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру:позики, кредиту, іпотеки, гарантії, поруки, майнової поруки, спільної діяльності, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого майна), купівлі-продажу (в т.ч. нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов'язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкцією та капітальним ремонтом будинків, будівель, споруд, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Укладення кожного правочину, визначеного цим рішенням, повинно відбуватись виконавчим органом Товариства лише за погодженням (протоколом) Наглядової ради Товариства.

Гранична сукупна вартість правочинiв - 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 215 825 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 139.0015.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцій 345 327 акцій, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 238 917, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 238 899_та "проти" прийняття рішення 0, утримались від прийняття рішення 18.

Дата розміщення 26.04.2021 час 12:10

Файли для завантаження:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.2021.doc

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.2021.doc.p7s

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.2021.xml

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.2021.xml.p7s

Підписка на розсилку новин. Дізнавайтеся все першими!


 • apivita.png
 • aven.png
 • bioderma.png
 • caudalie.png
 • dry dry.png
 • dr_redis.png
 • eucerin.png
 • farmak.png
 • gerber.png
 • henkel.png
 • jonson.png
 • krka.png
 • lacalut.png
 • lierac.png
 • linex.png
 • medihronal.png
 • naturasiberica.png
 • nestle.png
 • persen.png
 • sanofi.png