soz

Оголошення про збори Фармація 23.04.2021


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ», код за ЄДРПОУ 22447055, місцезнаходження: 65026, м.Одеса, вул. Жуковського, 20 (далі — Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2021 року о 12.00 за місцем: 65026, м. Одеса, вул. Жуковського, 20, кімната № 16 (2 поверх, вхід з двору). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться з 11.15 до 11.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 19квітня 2021 року. Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії документ, який ідентифікує його особу (паспорт), реквізити якого відповідають даним переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а представник акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб: Мала Олена Валентинівна, Матейко Олена Вікторівна,Тунеля Олена Вікторівна — члени лічильної комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 роках та його затвердження.

Проект рішення: затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2019, 2020 роках.

3. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2019, 2020 роки та його затвердження.

Проект рішення: затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2019, 2020 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019, 2020 роках та його затвердження.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019, 2020 роках.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора Товариства у звітному періоді задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: затвердити Річний звіт Товариства за 2019 рік та Річний звіт Товариства за 2020 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

Проект рішення: розподіл прибутку звітного періоду не проводити, збитки покрити у відповідності до вимог чинного законодавства.

8. Схвалення дій Генерального директора та Наглядової ради Товариства.Проект рішення: схвалити дії Генерального директора та Наглядової ради Товариства щодо укладення та виконання правочинів протягом 2019-2020 р., а також прийняті ними протягом 2019-2020 р. рішення.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та надання відповідних повноважень.Проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у строк до 23 квітня 2022 року, граничною сукупною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) гривень наступного характеру: позики, кредиту, іпотеки, гарантії, поруки, майнової поруки, спільної діяльності, оренди (в т.ч. землі та іншого нерухомого майна), купівлі-продажу (в т.ч. нерухомості, цінних паперів, основних фондів, майнових прав, прав вимоги), проектування, підряду (в т.ч. будівельного), договорів, пов’язаних з організацією та фінансуванням будівництва, реконструкцією та капітальним ремонтом будинків, будівель, споруд, договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Укладення кожного правочину, визначеного цим рішенням, повинно відбуватись виконавчим органом Товариства лише за погодженням (протоколом) Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства — Афанасьєва Наталя Вікторівна, Бойченко Ганна Анатоліївна,Вєлкова Свiтлана Миколаївна. та членів Ревізійної комісії Товариства — Турмис Галина Валерiївна та Дідух Сергій Мирославович.

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати статут Товариства у новій редакції та вчинити всі необхідні та юридично значимі дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

12. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: обрати Наглядову раду ПрАТ "АМ “ФАРМАЦІЯ" на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Афанасьєва Наталя Вікторівна, Бойченко Ганна Анатоліївна,Вєлкова Свiтлана Миколаївна. Обрати Ревізійну комісію ПрАТ "АМ “ФАРМАЦІЯ" на строк, визначений статутом Товариства, у складі 2 осіб: Мініна Вікторія Олександрівна,Турмис Галина Валерiївна.

Адреса власного веб-сайту Товариства: http://www.farmacia.in.ua.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у строк з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44-В, 3-й поверх, кімната № 4. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор Ліпкіна А.Н. Довідки за телефоном (048) 720-51-62. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами Товариства у порядку та строки, передбачені статею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 392157. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 345 252.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2020

Попередній 2019

Усього активів

155 006

215 825

Основні засоби (за залишковою вартістю)

19 005

19 628

Запаси

56 012

95 507

Сумарна дебіторська заборгованість

8 412

7 488

Гроші та їх еквіваленти

14 678

18 505

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(16 151)

(24 390)

Власний капітал

21 665

31 054

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 961

1 961

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

27 258

21 177

Поточні зобов'язання і забезпечення

106 083

163 594

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(8 179)

(4 985)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

392 157

392 157

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(20, 85644)

(12, 71175)

Затверджено Наглядовою радою Товариства

Дата розміщення повідомлення: 22.03.2021 час 10.15

Файли для завантаження:

Оголошення про збори Фармація 23.04.2021.docx

Оголошення про збори Фармація 23.04.2021.docx.p7s

Підписка на розсилку новин. Дізнавайтеся все першими!


 • apivita.png
 • aven.png
 • bioderma.png
 • caudalie.png
 • dry dry.png
 • dr_redis.png
 • eucerin.png
 • farmak.png
 • gerber.png
 • henkel.png
 • jonson.png
 • krka.png
 • lacalut.png
 • lierac.png
 • linex.png
 • medihronal.png
 • naturasiberica.png
 • nestle.png
 • persen.png
 • sanofi.png